Witaj! Logowanie Rejestracja


Kreator Krain
#1

Kre­ato­r Krain jest pro­stym narzę­dziem, a zara­zem grą, do two­rze­nia wła­snych świa­tów fan­tasy. Tak jak w kla­sycz­nych sesjach RPG, tak i tutaj gra­cze wcie­lają się w pewne posta­cie. Są to Guber­na­to­ro­wie, któ­rzy nad­zo­rują fik­cyjne pań­stwo, domyśl­nie nazy­wane Kró­le­stwem. Kró­le­stwo ist­nieje na początku tylko z nazwy; pro­win­cje, wszel­kie gil­die, a nawet reli­gie – to wszystko dopiero nabie­rze kształtu. Za pomocą punk­tów i licy­ta­cji, Guber­na­to­ro­wie uroz­ma­icają swoje tereny i orga­ni­za­cje o cie­kaw­sze ‘ficzery’, jed­no­cze­śnie rywa­li­zu­jąc z innymi o te naj­lep­sze. Można też wpły­wać na pro­win­cje sąsia­dów zsy­ła­jąc im różne nie­szczę­ścia i kło­poty. Celem dzia­łań jest stwo­rze­nie kra­iny, do któ­rej każdy może coś dodać lub coś zmie­nić, a wszystko po to, by móc od razu pro­wa­dzić w niej przy­gody. Kre­ato­rem nie rzą­dzi jakaś skom­pli­ko­wana mecha­nika, dzięki czemu jest on kom­pa­ty­bilny z więk­szo­ścią uni­wer­sal­nych sys­te­mów. Dodat­kowo, w pod­ręcz­niku znaj­dują się zasady opcjo­nalne zwięk­sza­jące wpływ gra­czy na wygląd Kró­le­stwa i ota­cza­ją­cych go ziem. Dzięki takiej for­mule Kre­ator Krain świet­nie nadaje się na wpro­wa­dze­nie do świata gier fabu­lar­nych, a także pozwala na stwo­rze­nie małego set­tingu, który wraz z roz­wo­jem kam­pa­nii będzie ewo­lu­ował. Nawet jeśli MG ma swój autor­ski sys­tem już gotowy, Kre­ator pozwoli mu nieco lepiej roz­pi­sać wszel­kie narody i kraje, a gra­czom da moż­li­wość pomocy w jego kon­struk­cji. Mistrz Gry będzie zado­wo­lony, a gra­cze nie będą czuli się obco two­rząc swoje posta­cie do świata autorskiego.

Generalnie, to:
  • Darmowy, profesjonalnie wykonany podręcznik dla graczy i Mistrzów Gry.
  • Prawie 60 stron lektury pomagającej stworzyć własne światy.
  • Prosty system oparty na punktach i licytacji
  • Trzy Fazy tworzenia Królestwa obejmujące: Prowincje, Frakcje i Wiarę
  • Czwarta, opcjonalna Faza, obejmująca jeszcze większy wpływ na wygląd Królestwa
  • Opcjonalna, rozszerzona Faza Prowincji, pozwalająca nadać twojej prowincji jeszcze bardziej unikatowy klimat i tchnąć w nią więcej życia.
  • Generator Historii Królestwa
  • Generator Królestw Sąsiednich
  • Poradnik dotyczący tworzenia własnych ras.
  • Pomoc, jak zastosować Kreator Krain w sesjach i kampaniach.
 
  


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Kreator Krain - projekt Onslo 345 30 990 05-06-2014, 13:13
Ostatni post: Onslo
Gwiazdka Kreator Krain - Otwarta Beta Onslo 21 5 509 10-01-2014, 12:45
Ostatni post: Onslo

Skocz do:


Przeglądaj: 1 gości

Menu